இலவச தமிழ் விளம்பரத்தளம்
Monday May 23rd 2022

‘வைத்தியம்’ Archives

மருத்துவம்

மருத்துவம்

நடக்க, இருக்க, மடிக்க முடியாமல், முழங்கால், குதி, தொடை, பாதம், விரல்கள், முள்ளந்தண்டு,தோள், இடுப்பு போன்ற உறுப்புக்களில் நோ, வலி, [...]