இலவச தமிழ் விளம்பரத்தளம்
Monday May 23rd 2022

‘விற்பனைக்கு’ Archives

சேவை

இலங்கை : 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இலவச தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு இணைய தொலைபேசி(Internet Phone) செய்துதரப்படும். Voip Adapter, Skype Adapter என்பன குறைந்த [...]