இலவச தமிழ் விளம்பரத்தளம்
Monday May 23rd 2022

‘திருத்துதல்’ Archives

சேவை

இலங்கை : 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இலவச தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு இணைய தொலைபேசி(Internet Phone) செய்துதரப்படும். Voip Adapter, Skype Adapter என்பன குறைந்த [...]

சேவை

கொழும்பு: கணனி திருத்துதல், மென்பொருள் நிறுவுதல்(Software Installation), இயங்குதளம் நிறுவுதல்(O/S Inntallation), Formatting , virus guard நிறுவுதல் வீட்டிற்கே வந்து [...]