இலவச தமிழ் விளம்பரத்தளம்
Sunday May 22nd 2022

‘சேவை’ Archives

கணனிக்கல்வி

கொழும்பு: வெள்ளவத்தையில் Web Designing, Graphic Designing, Ms Office, Internet & E-mail, PHP, Multimedia, என்பன வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும்.0712085403.

சேவை

இலங்கை : ACBT, ICBT, BCAS  HND IT Assignment  செய்து தரப்படும். மின்-அஞ்சல்: hndit2010@gmail.com

சேவை

இலங்கை : 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இலவச தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு இணைய தொலைபேசி(Internet Phone) செய்துதரப்படும். Voip Adapter, Skype Adapter என்பன குறைந்த [...]

சேவை

கொழும்பு: கணனி திருத்துதல், மென்பொருள் நிறுவுதல்(Software Installation), இயங்குதளம் நிறுவுதல்(O/S Inntallation), Formatting , virus guard நிறுவுதல் வீட்டிற்கே வந்து [...]

கல்வி

கொழும்பு, பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் க.பொ.த உயர்தர(A/L) இணைந்தகணிதம்,பௌதீகவியல் பாடங்கள் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். 0771618354