இலவச தமிழ் விளம்பரத்தளம்
Monday May 23rd 2022

‘கல்வி’ Archives

கணனிக்கல்வி

கொழும்பு: வெள்ளவத்தையில் Web Designing, Graphic Designing, Ms Office, Internet & E-mail, PHP, Multimedia, என்பன வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும்.0712085403.

சேவை

இலங்கை : ACBT, ICBT, BCAS  HND IT Assignment  செய்து தரப்படும். மின்-அஞ்சல்: hndit2010@gmail.com

கல்வி

கொழும்பு, பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் க.பொ.த உயர்தர(A/L) இணைந்தகணிதம்,பௌதீகவியல் பாடங்கள் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். 0771618354

க‌ல்வி

கொழும்பு வெள்ளவத்தையில், யாழ் அனுபவம் மிக்க ஆசிரியரினால் க.பொ.த உயர்தர(A/L) இணைந்த கணிதம்  எளிய முறையில் கற்பிக்கப்படுகின்றது. [...]