இலவச தமிழ் விளம்பரத்தளம்
Monday May 23rd 2022

சேவை

கொழும்பு: கணனி திருத்துதல், மென்பொருள் நிறுவுதல்(Software Installation), இயங்குதளம் நிறுவுதல்(O/S Inntallation), Formatting , virus guard நிறுவுதல் வீட்டிற்கே வந்து செய்து தரப்படும். 0712085403

Leave a Reply


நீங்கள் இயந்திரம் இல்லை (கசடு [Spam] உருவாக்கும் மென்பொருள் அல்ல) என்று நிரூபிக்க, கீழே தெரியும் சொல்லை தட்டச்சுங்கள்.
நீங்கள் இங்கு தெரியும் முதல் தமிழ் சொல்லையோ அல்லது இரண்டாவது ஆங்கில சொல்லையோ தட்டச்சலாம். ஆனால், இரண்டையும் சேர்த்து தட்டச்சாதீர்கள்.
கசடு எதிர்மறை (Anti-Spam) படம்